DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 44 weg van Petit St. Hubert naar Scheveningen liep, „waar voor we ook den naam Denneweg ontmoeten” en ten aanzien van welken „Scheveningschen Denneweg” in allerlei transporten van landen in de schepenbrieven van het Haagsche gemeentearchief gegevens te vinden zou den zijn? 1') Mijn antwoord op die vraag luidt kort en krachtig, dat mij afgezien van een geheel op zich zelf staand geval van het voorkomen van den naam Deenen- weg onmiddellijk bij het dorp Scheveningen, waarop ik verderop in deze bijdrage nader zal ingaan, geen enkel geval uit de Haagsche transportregisters bekend is, waarin van een Denneweg gewaagd wordt benoorden den buurtweg (de latere Javastraat). Het einde van den Haagschen Noord-Denneweg werd zoowel vóór als na de verlegging van den verbindingsweg tusschen den buurtweg en het oorspronkelijke Raamwegje steeds daar ter plaatse aangegeven, waar later de Slijpmolen aan dien buurtweg stond. Ik zou den heer Pabon daarom dankbaar zijn, wanneer hij, indien het hem werkelijk ernst geweest is met zijn beweringen, ze niet met tal, maar slechts met een enkel ondubbelzinnig, aan een schepenakte ontleend voorbeeld wilde staven. Alvorens den draad van mijn betoog verder te spinnen zie ik mij genoopt nog even terug te vallen op het zoo straks genoemde tweede punt, nl. het voorkomen van een onjuiste benaming hier en daar op kaarten van Floris Balthasar. Dit oordeel schijnt in tegenspraak met de opmerking van Fockema Andres, dat wat bij Floris Balthasar zonder voorbehoud vertrouwen verdient, de bijzonderheden zijn, die hij ter plaatse en met behulp van ter plaatse kundigen de ambachtsbesturen heeft opgenomen: de ambachtsgrenzen en de namen van Zie Pabon t.a.p. bl. 21 bovenaan, resp. bl. 35 en noot 3 aldaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 55