I ff DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 46 de 17de uit het m.a.w. deze benaming zal van M. Been afkomstig en door zijn opvolger zonder herziening overgenomen zijn. Dat uit hoofde van het boven meegedeelde de benamin gen op de jongere, voor Rijnland vervaardigde kaart ook de aangrenzende, over de landscheidingen ge legen ambachten moest Floris Balthasar voor dit heem raadschap opnemen juister te achten zijn dan op de in 1611 verschenene, behoeft wel geen nadere verklaring. Des ondanks valt niet te ontkennen, dat het met de naamgeverij aan Raamweg en H.W. laantje toch nog niet geheel in orde gekomen is. Op grond van wat kaarten uit het begin van eeuw, uit den aanvang van de 18de en bijv, midden van de 19de (om ons tot deze drie tijdstippen te beperken) te zien geven, kan men aan den Raamweg, zooals we hem tegenwoordig kennen tusschen Wasse- naarschen Weg en Witte Brug, drie gedeelten onder scheiden, die in ouderdom verschillen. De oudste kern is het stuk, dat zich uitstrekte tusschen het zuideinde van het H.W. laantje en het punt, waar de Raamweg aftakte van den zandweg, die van den Denneweg af achter Arendsdorp langs over de Noorderklingen liep. Voorheen scheen ,,weg” voor den Raamweg nog een te weidsche benaming; Raamwegje was een gebruikelijke term in verschillende stukken. Toch blijft reeds in 1561 in de volgende gebiedsomschrijving: de duinzijde van Zuidwijk beginnende van Haagambacht of ,,den Raem- wech” oost op tot den Berkheijweg, de verkleiningsuit gang achterwege x). Een jonger, in de 17de eeuw aan gelegd deel verbindt deze oude kern met het begin van den huidigen Wassenaarschen Weg. Het jongste en grootste stuk dankt zijn ontstaan aan het graven van x) Kohier 10de penn. Wassenaar, Arch. Staten v. Holl. vóór 1572, no. 1472, f. 43.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 57