TUSSCHEN WASSENAAR EN DEN HAAG 47 den 1) A.R.A. Arch. Staten v. Holl. vóór 1572, no. 1270, f. 41 (b) anno 1561. „Huybrecht Woutersz. brengt an zyn huys ende erve hem eygen toebehorende met een mergen licht geestlant 2) A.R.A. Arch. Staten v. Holl. vóór 1572, no. 1147, f. 45 v. anno 1556. „Hubrecht Woutersz. vuyt Haechambocht bruyct in huyr in Wassenaer” 10 mg en 3 mg lands. het kanaal naar Scheveningen in de 19de eeuw. Het oorspronkelijke Raamwegje werd toen noordwaarts langs dit kanaal verlengd met terzijdelating, maar instandhou ding van het H.W. laantje, dat op latere kaarten nog te herkennen is, totdat het bij de bebouwing van den Raam- weg noord van de Groenhovenstraat verdween. Is de tijd van het ontstaan van Raamweg en Laantje niet bekend, aangaande den oorsprong der beide namen bestaat geen onzekerheid. Dankt de eerste zijn naam aan de afscheidingen of omramingen van de landerijen, waar hij langs liep, het bochtige laantje in zijn verlengde had tot peter twijfel lijkt buitengesloten eenen Huibert Woutersz., die volgens het kohier van tienden penning van Haagambacht van 1561 een huis met erf en een morgen licht geestland in dezen uithoek van genoemd ambacht in eigendom bewoonde en volgens een dergelijk kohier van Wassenaar voorts eenige perceelen land in het ambacht van Wassenaar in huur gebruikte 2). Na bovenstaande inleidende uiteenzettingen kunnen we nu overgaan tot punt 1 uit het vertoog van Pabon, de verhouding van den Raamweg tot de grens tusschen de bannen van Wassenaar en Den Haag. Zijn bewering dat de tegenwoordige Raamweg de westgrens van Was senaar en dus tevens van de scheiding tusschen Wasse naar en Haagambacht is, dient men met een vooral niet te gering korreltje zout te nemen. Om dit te doen uit komen laat ik hier eerst een korte beschrijving van die

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 58