DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 48 grens volgen, ontleend aan het proces-verbaal van de grensbepaling der gemeente 's Gravenhage uit het jaar 1820 1). Zij liep van het strand benoorden Scheveningen in rechte lijn naar een punt van de duinen een eind ten westen van het noordeinde van het H.W. laantje, dan naar het punt, waar dat Laantje in den achterweg Waalsdorpschen Weg) uitmondde, volgde dan het Laantje en den Raamweg, beide langs de oostzijde, tot even over de helft van den toenmaligen, d.i. nog niet met zijn jongste stuk in de richting Scheveningen ver lengden Raamweg. Op dat punt aan den Raamweg week zij ongeveer rechthoekig af naar het oosten om een eindje verder weer zuidwaarts om te knikken, kort daar na den Wassenaarschen Weg te kruisen en dan door te loopen tot de Oude Watering, welke zij oostwaarts ver gezelde en waar we ze thans niet verder zullen volgen. Het punt, waar de grens den Raamweg verliet, lag dus ongeveer daar, waar het verlengde van den Denneweg, dat oudtijds schuin over een strook binnenduin liep, zich splitste in den Raamweg en het duinpad, dat achter Arendsdorp om naar de Noorderklingen voerde. Deze beschrijving van de grens bij den Raamweg is geheel in overeenstemming met den toestand, zooals we dien uit den tijd der Republiek kennen. Het algemeene blad in den atlas van Cruquius van 1712 met aangifte der ambachtsgrenzen, maar ook het kaartje in het Ge- meente-archief van circa 1670, dat bij een legger van eigendommen in Haagambacht uit dien tijd behoort, laten dienaangaande geen twijfel. Tusschen 1820 en 1830 is bij den Raamweg een grenswijziging tot stand gekomen, waaromtrent men in 1827 in de notulen van Burgemees- R Proces verbaal der grensbepaling van het grondgebied der ge meente van s Gravenhage anno 1820. Gemeente-archief Den Haag. Zie bijlage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 59