TUSSCHEN WASSENAAR EN DEN HAAG 49 ter en Wethouders leest, dat de oude grensscheiding met de gemeente Wassenaar op een klein en onbeduidend hoekje na dezelfde gebleven is1). Dit hoekje betreft het stukje grond tusschen den Raamweg en den Wassenaar- schen Weg, De bekende, fraaie kaart van Van der Noordaa van 1839 laat de grens langs den Raamweg dan ook doorloopen tot aan den Wassenaarschen Weg en voorts dezen vergezellen, totdat ze wederom zuidoost waarts afbuigt op het punt, waar de grens van 1820 en vroegeren tijd dezen weg kruiste. Het gemeenteraadslid M. Eijssell beschrijft de grens bij den Raamweg in 1880 in overeenstemming met de voorstelling op de kaart van Van der Noordaa 2). Het is echter onnoodig op het verschil in grensbeloop voor en na 1820 nader in te gaan, want Pabons voorstelling van zaken heeft uiter aard met den oudsten toestand te maken, d.w.z. met de grens van vóór 1820. Uit deze gegevens blijkt, dat van den geheelen Raam weg slechts een klein onderdeel met de grens in nauwe betrekking gestaan heeft, nl. het brokje tusschen het zuideinde van het H.W. laantje tot aan het punt, waar de grens den Raamweg verliet en naar het oosten af week, dus uitsluitend dat gedeelte, dat ik boven als oudste kern van den Raamweg onderscheiden heb. Het zuidelijke verlengde van dit oorspronkelijke Raamwegje heeft niets met de oudste grens te maken. Het gedeelte, dat pas in de 19de eeuw tegelijk met en langs het kanaal naar Scheveningen aangelegd werd, snijdt de grens wel tweemaal, maar het zou volslagen onjuist zijn te beweren, 1) In verband met deze grenswijziging zie men de bedoelde notulen van 2/2/1827 en 4/4/1827, Gem. Arch. N.A. 170 bl. 63 resp. bl. 169. In de eerstgenoemde notulen komt ter sprake Z.M. besluit van 24/5/1824 no. 180 betrekkelijk de grensscheiding met Wassenaar met het daarbij behoorend kaartje. 2) Handelingen gemeenteraad 27/1/1880. Bijbl. p. 15 kol. 1.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 60