DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 50 dat er een innerlijke samenhang tusschen grens en weg bestond. Ten slotte laat Pabon ten eenen male buiten beschouwing het toch zeker niet onaanzienlijke stuk van de grens, dat zich van den Raamweg uitstrekte tot aan de Oude Watering toe en dat men toch moeilijk anders dan onder de westgrens kan rangschikken. Als Pabon nu sub 1 belieft neer te schrijven, dat de tegenwoordige Raamweg de westgrens van Wassenaar is en, hetzelfde met eenigszins andere woorden sub b herhalende, dat gedeelten van den Romeinschen weg de grensscheiding waren tusschen Wassenaar en Mon ster (Haagambacht als deel van het oude Monster- ambacht gedacht), dan maakt hij zich toch meer dan lichtelijk aan overdrijving schuldig. Ik vermoed daarbij nog, dat hij het H.W. laantje als onderdeel van den Raamweg beschouwt wegens zijn aard als grensweg, maar indien we de puntjes op de i zetten, dan is dat strikt genomen niet toelaatbaar, want het bewuste laantje is niet in den Raamweg opgegaan bij het graven van het Kanaal, zooals reeds boven vermeld is. Het is beter niet te losweg te redeneeren; wil men later uit de details de groote lijn reconstrueeren, dan loopt men geen gevaar het spoor bijster te worden, wijl dan de details den juis- ten weg wijzen. De slotsom dezer uiteenzetting zou ik voorloopig dezen vorm willen geven: een betrekkelijk zeer klein gedeelte van de grens Wassenaar - Haagam bacht blijkt samen te vallen met een zeker willekeurig tracé van een weg vanaf Arendsburg naar de kust. In het bovenstaande heb ik mij aan de benaming Was senaar gehouden in den zin zooals Pabon ze gebruikt heeft en zooals ze ook gemeenlijk toegepast wordt. Maar feitelijk bestond de ban van Wassenaar uit het ambacht van dien naam en uit het ambacht Zuidwijk. De grens tusschen beide werd aangegeven door de Zijlwetering.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 61