TUSSCHEN WASSENAAR EN DEN HAAG 51 de en Wasse- voor beide Hieruit volgt, dat het oude Raamwegje en het H.W. laantje eigenlijk de grens vormden tusschen Haagam- bacht en Zuidwijk, terwijl het beperkte ambacht Wasse naar niets uitstaande had met het Raamwegje als grens. Na de vereeniging van Zuidwijk en Wassenaar tot de gemeente Wassenaar ging de grens van Zuidwijk in die van de nieuwe gemeente over. Tenzij het strikt nood zakelijk zou zijn het onderscheid tusschen Zuidwijk Wassenaar in het oog te houden, zal de naam naar ook verder, zooals tot nu toe gedaan is, ambachten gezamenlijk gebruikt blijven. Toch kan ik hiermee nog niet afstappen van het ver schijnsel van het samenvallen of van het langs elkaar loopen van grens en weg. Dit samengaan lijkt mij wel te begrijpen als gevolg van wijziging in bepaalde toestan den ter plaatse. In ouden tijd, toen het gebied noord van de latere Javastraat en den huidigen Wassenaarschen Weg nog in zijn oorspronkelijken staat voorhanden was en de grondeigendommen daar nog onafgeheind en on geraamd lagen, mag men zich den overgang over die gronden in feite vrij en onbelemmerd voorstellen. Naar gelang het land ontgonnen werd of de eigenaars, ook onafhankelijk van ontginning, hun terreinen gingen af sluiten, vervielen de vrije overpaden. De eigenaars zagen zich dan genoopt bepaalde toegangswegen naar het achterland buiten de omrasteringen aan te leggen of al thans den grond daarvoor aan de gemeenschap over te laten. Het recht van overpad, een instituut, dat in den ouden tijd met zijn weinige gebaande wegen, voor de buren van een ambacht van groot belang was, kon in het algemeen niet eenzijdig ongedaan gemaakt worden. Nu moest men om van het binnenduin benoorden den lijweg (Javastraat) naar de zeeduinen of naar den achterweg langs den duinzoom te komen, door de vlakten van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 62