DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 52 Zijl- en de Kaswetering zijn weg nemen. Deze vlakten zijn natuurvormingen, de wateringen er in door men- schenhand aangelegd, ten minste wat haar westelijke uiteinden tegen den Raamweg en het H.W. laantje aan betrof1). De vlakten zijn stellig eerder in kuituur ge bracht dan de strooken binnenduin en dus ook eerder voor het vrije verkeer gesloten geworden, met het gevolg Aan de Z.O.-zijde van de zeeduinen binnen de limieten alhier in kwestie (d.i. tusschen de oude landscheiding over de Roggewoning en het Raamwegje) was doorgaans gelegen een panne of streek van lage landen, en van daar Z.O. af lagen weder doorgaans lage duinen, klingen of hooge geesten, van waar weder Z.O. op doorgaans lig gende was een panne of streek van lage landen, en zuidoostelijk daarvan weder klingen en hooge geesten, door welke liep de voorz. heerenweg van 's-Gravenhage door de woning van de erfgenamen van Van Dorp naar Leiden; de voorz. twee pannen of streken van lage landen waren oorspronkelijk geweest onlanden en boezems van de duinwateren, die nergens haar uitwatering hadden als rondom met duinen, klingen en hooge geesten bezet zijnde; namaals, Holland meerder bevolkt wordende, was, om de voorn, onlanden tot kuituur en vruchtbaarheid te brengen, door elk van de voorz. lage streken van landen een sloot, zijl of watering geschoten, wezende de wate ring in de voorz. eerste panne genaamd de Caswatering en die in de tweede de Zijlwatering, enz. (Sententie Hof van Holland 22/12/ 1656 inv. no. 342, no. 50.) Van N. naar Z. trof men dus achtereenvolgens aan: de zeeduinen, de vlakte van de Kaswatering, de Noorderklingen, waarover achter Arendsdorp om een weg naar Wassenaar liep, de vlakte van de Zijlwatering, de Binnenklingen, waarover vóór Arendsdorp langs de weg naar Leiden liep, de Benoordenhoutsche polder met de Oude Watering en ten slotte het Bosch, dit eveneens op een zandrug. De weg naar Leiden langs Arendsdorp en de weg naar Leiden door het Bosch, welke laatste vroeger gewoonlijk voor het openbaar verkeer gesloten gehouden werd, kwamen een eind buiten het Bosch in de buurt van Percijn door samensmelting der ruggen op dezelfde duinstrook te liggen, nadat zij vlak buiten het Bosch over de hen scheidende vlakte heen reeds verbinding met elkaar verkregen hadden door de Waalsdorperlaan. De weg naar Leiden aan de voorzijde van Arendsdorp vormt thans den Wassenaarschen Weg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 63