DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 58 van 1658, de tweede een raai, waarop zoo dadelijk terug gekomen wordt. De grens tusschen de beide ambachten is op de kaart duidelijk in kleur aangeduid, maar eindigt van het zuiden uit bij de noordpunt van het Hubert Wouterslaantje. Dit klopt geheel met de beschrijving van die grens in de sententie van 1656, luidende dat het scheid tusschen de ambachten van Wassenaar en Zuid- wijk aan de eene zijde, van 's Gravenhage aan de andere zijde was Huybrecht Woutersz laantje, komende uit het duin, strekkende zuidoost op tot het Raemwechgen, loo- pende dit laatste voort zuidoost tot aan de gemeene Zijl, enz.; het is ook in overeenstemming met een andere zin snede uit die zelfde sententie, luidende dat de ambachten Wassenaar en Zuidwijk „streckten westwaerts op voor bij den Spiegeldijck ende Waelsdorperlaen tot aen den Raemwegh, ende Huybrecht Woutersz laentgen, gaende dvoors. Raemwech ende Huybrecht Woutersz laentgen suyt aen naer den Dennewech buyten ’s Grauenhage ende noortwaerts nae de zeeduynen”. Evenmin als op de zoo pas vermelde kaart is hier sprake van een grensstuk in de zeeduinen. Wanneer van het H.W.laantje in de eerste passage gezegd wordt, dat het uit het duin komt, dan behoeft men dat, rekening houdende met de andere aanhaling en met de kaart van 1672, niet anders op te vatten dan dat het van den duinzoom af naar het zuiden liep. Van eenige voortzetting van het laantje in de dui nen valt geen spoor te bekennen op die kaart. Het is wel mogelijk, dat tegenover het laantje een paadje het duin in ging, zooals de kaarten van 1611 en 1615 dat voor stellen. Maar met een grensscheiding tusschen de am bachten of de heemraadschappen schijnt dit paadje niets uitstaande gehad te hebben. Er is mij ook overigens geen gegeven bekend, dat het H.W. laantje ergens anders laat eindigen dan aan den duinvoet, waar ook volgens

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 69