I DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 60 1) De schrijver heeft laten drukken Laet of Raemweg en merkt op, dat hij die namen zoo gespeld vindt in een zeker onder hem be rustend Costuumboek van Den Haag (I bl. 91), welke spelling vol gens hem juister is dan die bij De Riemer, waar zou staan Lyed- of Saemweg. Dienaangaande valt het volgende op te merken. De uit gave van De Riemer van 1739 heeft Lyetweg ofte Saemweg met een noot, dat in andere afschriften staat Raemweg. Een origineel costuum boek van 's-Gravenhage, aanwezig op het Gem. Arch, van Den Haag (Oud arch. no. 1362) bevat de betreffende costume en vermeldt op fol. 91 den lijetwech ofte raemwech. Een eveneens zich daar be vindend 18de eeuwsch afschrift van dit costuumboek (Fm 45) geeft de lezing Lijet weg ofte Saamwegh. Uit een en ander valt te be sluiten: ten eerste dat Raamweg en niet Saamweg het juiste woord is en ten tweede, dat in de Mededeelingen het woord Laet een druk fout te achten is voor Lyet. tuigen gehoord, die de grenzen als van ouds opgaven te zijn de volgende: ten westen de Beek; ,,noort tot de duynen ende seekere afpalinge van dien”; oostwaarts liep de grens langs deze duinen tot den lijetweg of Raemweg 1). Men ziet het: van een voortzetting van de grens, hetzij aan den west- of den oostkant, door de zee duinen tot aan zee, wordt in geen van beide beschrijvin gen met een enkel woord gewaagd. Integendeel, de grens volgde den binnenrand der zeeduinen, waar zekere schei- palen de grafelijkheidswildernis afbakenden van de niet domaniale gronden. (Op deze reeks palen kom ik later in ander verband nog terug). Uit het bovenstaande mag, neen moet de gevolgtrekking gemaakt worden, dat de grenzen van Haagambacht (het oostambacht) zich noch ter hoogte van den Raamweg noch ter hoogte van de Beeklaan in de zeeduinen voortzetten. Men mag ver moeden, dat hetzelfde voor de grenzen van Zuidwijk gold. Maar zelfs wanneer men dit laatste niet wenscht aan te nemen zonder nader bewijs, dan staat toch vast, dat er van een gemerkte gemeenschappelijke grens Zuid- wijk/Haagambacht in de zeeduinen geen sprake kan zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 71