TUSSCHEN WASSENAAR EN DEN HAAG 61 T.a.p. bl. 470-478, de Oostduinen in het bijzonder bl. 477. 2) Helmplanting werd allereerst door de zeedorpen toegepast om zich tegen overstuiving te beveiligen. Ik keer nu terug naar die tweede raai o£ rooilijn, waarop zoo even reeds gezinspeeld werd. Zij werd aan gegeven door de grensmerken, die men in 1820 in de zeeduinen aantrof van af het ijzeren kanon tot aan zee. Zij vormde een geheel eigen, op zich zelf staande schei ding, die met de ware, hetzij oudere of jongere land scheiding tusschen de hoogheemraadschappen niet te maken had, maar waarvan de palen desondanks toch met de letters D en R gemerkt waren. Nog vreemder doet het geheele geval aan, wanneer men in aanmerking neemt het ontbreken van elke aanwijzing, dat bedoelde tweede raai van 1672 oorspronkelijk de grens tusschen Haagambacht en Wassenaar (Zuidwijk) vertegenwoor digd zou hebben. Dit ontbreken is echter in volle over eenstemming met de afwezigheid van een gemeenschap pelijke grens in de zeeduinen, gelijk die zoo juist werd aangetoond. Het ontstaan ook van deze scheidingslijn vindt men in Dolks Geschiedenis van Delfland verhaald1). Dolk dan deelt mede, dat eerst in den loop van de 15de eeuw de eerste symptomen waar te nemen vielen, dat de duinen ook waterstaatkundig in achting rezen. In 1477 schijnen de heemraden van Delfland voor het eerst helmbeplan- ting aanbesteed te hebben voor het behoud der duinen als zeewering2); later nam deze bemoeiing in omvang toe. Over de beplanting van de duinen, gelegen tusschen Scheveningen en Rijnlands grens kwam het tusschen Delfland en Rijnland tot oneenigheid en geschil. Het Hof van Holland gaf 8 Nov. 1543 een beslissing, welke in de helmbeplanting van de Wassenaarsche duinen tus-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 72