TUSSCHEN WASSENAAR EN DEN HAAG 63 x) Delfi. Arch, dossier no. 1886; id. kaart no. 708. 2) Dit huis stond tusschen het Kalkstraatje en den N.O.-hoek van het Voorhout. zend tegenover de aanspraken van Rijnland op het heem- recht binnen het geheele Wassenaarsche gebied en bracht het om die redenen een overeenkomst tot stand, waarvan de regeling in zake de helmbeplanting met een andere limietscheiding dan de door Rijnland niet als rechtmatig erkende scheidslijn het uitvloeisel was. Omtrent de wijze van uitvoering der afraaiing van het gemeenschappelijke plantgebied in 1543 deelt het werk van Mr. Dolk niets mee. Maar wel is bekend, dat de limietscheiding der Oostduinen, d.i. de westgrens van het zoo juist genoemde, gemeenschappelijke plantareaal, op 5 Sept. 1672 opnieuw en degelijk afgebakend werd. Men mag aannemen, dat het voornemen om de „nieuwe landscheiding” af te palen tevens den wensch in het leven geroepen had ook de vastlegging van die west grens der Oostduinen op deugdelijker wijze te verzorgen dan blijkbaar tot toenmaals geschied was. Men zou uit de bewoording, waarin de beslissing van 1543 gekleed is, kunnen opmaken, dat de Denneweg een duinpad was of althans een weg, die op zijn minst tot den voet der zeeduinen doorliep. Welke rol de Denneweg echter bij de afbakening der helmplantings- scheiding van 1672 vervuld heeft, is nauwkeurig in ge schrifte en op een kaart vastgelegd. Het verslag van de afraaiing en afpaling van die limietscheiding, op 5 Sept. 1672 door twee landmeters verricht, stelt ons daarvan op de hoogte1). Er werd een rechte lijn gerooid strek kende van den schoorsteen van een zeker aanzienlijk huis aan de noordzij van het Voorhout2) recht over het midden van den Denneweg, zooals hij gelegen was be-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 74