DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 64 NI. het tegenwoordige ontmoetingspunt Frederikstraat-Malle- molen-Kerkstraat. Bk. zuiden de bocht van dien weg, een weinig zuidwaarts van den molen, genaamd de malle of harnasmolen, en vandaar recht uitstrekkende tot aan den voorkant van de duinen vier roeden noord aan over de oude gedempte sloot van het land van de vrouwe Van den Werve, alwaar de eerste paal tot aanduiding van de limietschei ding werd gesteld. Zij bevonden dezen eersten gestelden paal te staan 65}^ roede (d.i. bijna 250 m) bewesten het midden van het Huibert Wouterslaantje. Van dezen paal werd de raai recht uit in denzelfden koers verlengd door de duinen heen tot aan het strand. In het geheel werden 20 palen uitgezet. Uit dit relaas en de bijbehoo- rende kaart komt dus duidelijk aan den dag, op welke wijze de Denneweg in 1672 bij de limietscheiding be trokken werd. Er is hierbij geen sprake van een Denne weg, die tot aan de duinen voortliep en nog minder daar binnen lag. Men raaide over een bepaald punt van den Denneweg 1). Was de rooilijn van 1672 dezelfde als van 1543? Een bevestigend antwoord meen ik te mogen lezen in het opschrift van een ander stuk uit het zelfde dossier. Want dit luidt: Aenteyckeninge van de dwarspalen van outs gestaen tusschen de duynen genaemt de west- ende oostduynen benoorden 's Gravenhage nü de limytschey- dinge tusschen Rhynlant ende Delfflant volgens d'orders ende resolution van Dyckgraven ende hoogeheemraden van de selve landen op de oude verbalen ende rayingen geresumeert hermeeten ende herstelt den vijffden Sep- tembris 1672. De aanteekeningen zijn overigens van den zelfden inhoud als het verbaal van de landmeters, maar onderteekend door de commissarissen van beide lichamen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 75