TUSSCHEN WASSENAAR EN DEN HAAG 69 den zijn Denneweg? Als men voorts nog in aanmerking neemt, dat nergens in het westambacht, maar wel in een groot deel van het oostambacht van Den Haag en dan juist tot aan de grens van Eikenduinerambacht toe grondtijns aan den heer van Wassenaar opgebracht werd, dan lijkt er veel meer voor te zeggen om ten min ste een gedeelte van het oostambacht van Den Haag als een afsnoersel van Wassenaarsch erfgoed dan als een spruit van Monstersch gebied te beschouwen. Deze bij zonderheden in het oog gehouden bestaat er meer kans, dat de grens tusschen Eikenduinen en het oostambacht van Den Haag de oorspronkelijke scheiding tusschen Monster en Wassenaar aangeeft dan de latere grens Haagambacht-Wassenaar, Uit het feit, dat de Denne weg ten noorden van den Noordsingel (Mauritskade) en de oudste Raamweg geenszins een grens aangeven van dit Wassenaarsche tijnsgebied, maar er midden en dwars door heen loopen, wordt m.i. de mogelijkheid afgesneden om in die beide wegen overblijfselen van een grens Wassenaar - Monster te zien. Hoewel het dus, ten einde niet in strijd te komen met den inhoud van de akte van 1266, alleszins voldoende is om de oostgrens van Monsterambacht zoover oostelijk verlegd te denken, dat het gebied van de Mient binnen dat ambacht viel, staat aan den anderen kant niets in den weg om die oostgrens nog verder naar het oosten op te schuiven, desnoods tot aan de oude grens tusschen Haagambacht en Wassenaar (zonder Zuidwijk) toe. Het is daartegenover een daad van volslagen willekeur om bij die opschuiving halt te houden ter hoogte van hervonden weg en grens van Pabon. Wat den inhoud van de andere akte betreft, is mijn kennis van de oude kerkelijke toestanden volstrekt on toereikend om er een eigen oordeel over te willen vellen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 81