DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS I i 70 x) Nederl. Archievenblad, jg. 32, 1924/25, bl. 142-148. van Pabons eerste groote bijdrage van Den Haag heeft Prof. Mr. R. of het feit, dat die Hageprochie uit Monster sproot, onvermijdelijk moet inhouden, dat het ambacht van Den Haag er eveneens uit voortgekomen is. Maar hoe dit zij, zoo blijft ook hier het in de voorgaande regelen reeds geopperde bewaar van kracht, dat de oostelijke ambachts- grens van Den Haag volstrekt niet gedekt wordt door de langs Pabons Romeinschen weg loopende oostgrens van Monster, Onder punt 3 en eveneens onder 4 brengt Pabon den naam Westland op het tapijt, terwijl hij onder c) dan deze stelling verkondigt: zooals tegenover de Oostduinen de Westduinen stonden, zoo moet tegenover het West land gelegen hebben het Oostland, het Westland met Monster, het Oostland met Wassenaar als domineerende plaats. Heeft de getrokken vergelijking de waarde, die Pabon er aan wenscht toe te kennen? Laten we ons niet met den schijn tevreden stellen en iets dieper dan Pabon gedaan heeft op de kwestie ingaan. De verhouding van de Oostduinen ten opzichte van de Westduinen is in het bovenstaande uitvoerig geschetst en het is daarbij gebleken, dat de onderscheiding door Delfland op administratieven grondslag ingevoerd is. Er blijft dus nog te onderzoeken, wat men onder de bena ming Westland verstond en welk hypothetisch Oostland, voor Holland een geografisch nomen nudum, daar tegen over te stellen valt, In een bespreking tot de geschiedenis Fruin zich genoopt gezien uitdrukking te geven aan zijn gevoelen, dat de heer Pabon zijn lezers voor het lapje gehouden had1). Aan dat oordeel werd ik sterk her innerd, toen ik kennis nam van Pabons uitlatingen over

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 82