rwi DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 72 1) Nederland, 6e dr. 1936, II bl. 163. Naaldwijk en Wateringen. Verbraeck teekent nog aan, dat vele Westlanders Loosduinen als niet bij hun streek behoorend beschouwen, maar voegt er bij, dat dit een gevoelsargument is, een soort jaloesie, omdat Loosduinen door de nabijheid van Den Haag de andere plaatsen altijd op velerlei gebied vóór geweest is. Tusschen de beide zoo juist besproken uitersten vindt men allerlei overgangen. Vast staat echter, dat Den Haag met Haag- ambacht noch Voorburg ooit tot het Westland gerekend zijn. Dit maakt het niet waarschijnlijk, dat de naam Westland rechtstreeks ontleend zou zijn aan de bena ming Westambachten van het hoogheemraadschap Delf land, zooals bijv. Schuiling wil1); want zelfs het ruime begrip bij Van der Aa laat geen plaats voor Voorburg, Haagambacht, Vlaardingen en nog enkele andere ge deelten, terwijl het wel de gemeente Hof van Delft in sluit, die gedeeltelijk tot de Oostambachten behoorde. Alles wel beschouwd doet men, meen ik, het beste onder het Westland een zeker gedeelte van het westelijke ge bied van Delfland te verstaan ten NW, W en ZW van Delft, westwaarts begrensd door den hoek, gevormd door Noordzee en Nieuwe Maas, maar landinwaarts met grenzen, die al naar het inzicht, de bedoelingen en de opvattingen der schrijvers verschillen, nochtans met dit voorbehoud, dat noch vroeger noch later het gebied van Den Haag er bij ingesloten werd. Onze geografen zijn het er wel over eens, dat de naam zijn oorsprong gevonden heeft in Delft, zeker niet in Den Haag. „Delft is altijd de marktplaats en de „stad” voor het Westland geweest”, schrijft Verbraeck. Wat er tegenover dit Westland te stellen is, volgt vanzelf uit de begrenzing. Het kan niet anders zijn dan het oostelijk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 84