TUSSCHEN WASSENAAR EN DEN HAAG 73 6 1) Dit laatste zelf echter in zijn geheel buiten het Westland ge sloten. gedeelte van Delfland. De naam Oostland is niet in gebruik gekomen. Wanneer Pabon in punt 4 beweert, dat zijn weg de oostgrens van het Westland is, dan is dat in strijd met de opvatting der geografen, dat Rijswijk en Haagambacht1) de noord- en niet de oostgrens van het Westland hielpen vormen. Na aldus vastgesteld te hebben, wat het begrip West land in verschillende tijden en bij onderscheidene schrij vers inhoudt, en daaruit de gevolgtrekking te hebben kunnen maken, dat het Westland geacht moet worden ten opzichte van Delft en niet van Den Haag georiën teerd te zijn, is het zonder meer duidelijk, dat de door Pabon getrokken, oost en west scheidende lijn niets uit staande heeft met de scheilijn, die het ons bekende West land in tegenstelling zou moeten brengen tot zijn tegen hanger het Oostland. Maar gesteld al, dat men in de grens Voorburg - Rijswijk tevens de oostgrens van het Westland wil zien, dan blijft deze in zeewaartsche rich ting plotseling bij de Schenkwetering stokken. Men zou de zuidgrens van Haag- en Eikenduinerambacht tot aan de Loozerlaan moeten afgaan om daar de rest er van aan te treffen. De bewering van Pabon, dat die oost grens dwars door het oostambacht van Den Haag naar het Raamwegje zou strekken, is een bedenksel zonder waarde. Misschien zal Pabon hier tegen inbrengen, dat zijn grens wel is waar in Haagambacht als het ware ondergedoken is, maar dat zij toch weer in de zeeduinen opduikt. Na hetgeen boven over de verhouding van de Oost- tot de Westduinen in het midden is gebracht, be hoeft het wel geen betoog, dat de grens tusschen beide duingroepen niets met het Westland te maken heeft. De

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 85