TUSSCHEN WASSENAAR EN DEN HAAG 85 1 sc. 40 sc. it. 33 sc. erfhuere bi den denneweghe bi den denneweghe van dat die rentmeester int jaer Liiij gherekent liet van veenhuere bi den denneweghe die h. Mathys wtgaf post „bi den Dennenweghe”, waarvan een tot een be drag van 33 sch., waarop onder a. reeds de aandacht gevestigd is, de ander als achterstal met 25 sch. 6 d. Het bedrag van 33 sch. keert van dat tijdstip af geregeld in de volgende rekeningen terug. Te beginnen met 1355/56 komen er dus telkens twee posten van landhuur bij den Denneweg naast elkaar voor. Maar reeds in de rekening van 1355/56 behoort het bedrag van 33 sch. niet meer onder het eenvoudige hoofd „bi den Denne weghe”, doch onder een veel uitvoeriger aanduiding, nl. „veenhuere bi den Denneweghe die h. Mathijs wtgaf Deze omschrijving, waarin heer Mathijs altijd blijft figu- reeren, gaat met eenige variaties door tot 1363 incluis. In de rekening 1364/66 staat het bedrag van 33 sch. achter de rubriek „dat nuweland”. Wie in de Hofboeken van Den Haag ook maar eenigszins thuis is, weet, waar het land, dat heer Mathijs van den Burch, rentmeester van Noordholland in de jaren 1346/47, uitgaf, te vinden is, nl. aan het Bezuidenhout dicht bij en oost van den Zuid-Denneweg, den huidigen Schenkweg. Daar ligt het Nieuweland, dat heer Mathijs uitgaf. Hoe zit het nu met de rekening van 1354/55, die onder „bi den Denneweghe” alleen een bedrag van 33 sch. opgaf, dat dus blijkbaar moet slaan op het land door heer Mathijs uitgegeven? De oplossing verschaft de rekening van 1355/56, want daarin komen deze drie posten onmiddellijk na elkaar voor: van it. it. 31b 13 desen seluen on-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 97