DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 86 Het is duidelijk, hoe de vork in den steel zit. In het vorige jaar was een post vergeten en was het met de landhuur van de twee partijen van landen bij den Denneweg niet in orde geweest. Het vermoeden is' niet ongegrond, dat de in 1354 nieuw opgetreden rentmees ter, de priester Claas de Hert, in de war geraakt is met de twee groepen, vooral omdat de eene in 1354/55 voor het eerst (misschien na eenige vrije jaren) op de reke ning verscheen. Om voortaan verwarring te voorkomen is men, zoo kan men aannemen, sinds 1355 de oud uit gegeven landen kortweg „bi den Dennenweghe” blijven noemen, maar heeft men het nieuw uitgegeven land met een eigen kenmerkenden naam aangeduid. c. In de rekening van 1355/56 komt de Denneweg voor de eerste maal op een derde manier voor. In de afdeeling achterstal verschijnt daar deze post: ,,van tyende van den nyewen denneweghe tot Walixdorpe toe”. De rekening van achterstal over 1354/58 kent praktisch de zelfde bewoording, terwijl de rekening van 1358/59 over eenkomstige posten heeft, eenmaal met de zelfde formule en eenmaal onder achterstallige opgaven korter als „tiende van den nuwen denenwegh”. Waar kan of mag men zich voorstellen, dat die nieuwe Denneweg gelegen was? Mij dunkt, dat de naam Walix- dorp hier een betrouwbare gids is. Het gebied van Walixdorp, hoe het dan voor dien tijd ook begrensd te denken is, kan men toch moeilijk anders terecht bren gen dan benoorden het Bosch of den tegenwoordigen Benoordenhoutschen Weg. Deze ligging maakt het aan nemelijk, dat de uitdrukking „van den nieuwen Denne weg tot Walixdorp” doelt op terrein, dat eveneens noordwaarts van het Bosch gelegen was, zoodat men om die reden te maken zou hebben met den Noord- Denneweg. De mogelijkheid, dat men in deze samen-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 98