TUSSCHEN WASSENAAR EN DEN HAAG 87 i koppeling den zuidelijken Denneweg (Schenkweg) op het oog gehad zou hebben, lijkt mij uitgeschakeld te moeten worden. Na dit overzicht van het voorkomen van den naam Denneweg in de rekeningen rest nog de bespreking van het gedeelte der rekening van 1358/59 door Pabon in het geding gebracht. Bij de vermelding niet van de tienden, maar van de landhuur daarin, eenmaal de volle jaarlijksche erfhuur en een andermaal een ach terstallig bedrag, luidt de plaatsbepaling ,,bi den nuwen denenweghe”, resp. ,,bi nuwe denenweghe”. Er valt nog op te merken, dat bij den eersten dier beide posten aan vankelijk geschreven stond ,,bi den nuwen weghe” en dat door een inlasschingsteeken het woordje „denen” tusschen nuwen en weghe ingeschakeld geworden is. Het volle bedrag blijkt te bedragen 3 1b 13 sc.; dit komt dus juist overeen met de erfhuur van ,,bi den deneweghe” uit onmiddellijk voorafgaande jaren en het onmiddellijk volgende jaar, zoodat er wel geen twijfel aan is, dat deze post en daarom vrijwel even zeker ook de post achterstal onder a. te rangschikken zijn. Met het land, door heer Mathijs uitgegeven, kan geen verwisseling gepleegd zijn, want dat komt er in beide gevallen naast voor. Moet men nu uit dit eene geval het besluit trekken, dat de Denne weg met zijn 3 pd 13 sch. erfhuur, dien we reden hadden om voor den Zuid- en tevens den ouden Denneweg aan te zien, omdat de nieuwe Denneweg door zijn verband met Walixdorp met den Noord-Denneweg gelijk te stel len viel, plotseling in den nieuwen omgetooverd is? Na de zorgvuldige en uitvoerige raadpleging van alle ge gevens der rekeningen zou dat wel een groote en onver wachte teleurstelling opleveren. Ik heb daarom naar een bevredigende oplossing van deze puzzle gezocht en meen die op de volgende wijze gevonden te hebben. De in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 99