ill ft OVER DES BURGGRAVEN HUUR ENZ. 92 BIJLAGE No. 7 anno 1444 gezamenlijk B Namen dergenen ,die met het landgoed B in verband gebracht kunnen worden. (Doedetgen Pieter Ghenenz.) 1397 (Robbrecht Machtelt Foijkijnsz.) 1397 S TOELICHTING BIJ KAART No. 2. Schetskaart van de omgeving van het door Cats Zorgvliet ge doopte landgoed naar gegevens uit de 16de en 17de eeuw. De volgende bizonderheden aangaande de landgoederen A—H worden, zoover zij niet in deze bijdrage ter sprake kwamen, zonder aanhaling van bewijzen meegedeeld. Zij berusten echter alle op behoorlijke gegevens. Tusschen haakjes zijn geplaatst de namen van personen, die als bezitters te vermoeden zijn, en de jaren, die vermoedelijk juist zijn. Een pijltje duidt aan, dat ook vroegere, resp. latere jaren dan de opgegevene in aanmerking komen. De met een kleine letter gemerkte klingen en duinen worden verondersteld te behooren bij de met de overeenkomstige hoofdletter aangeduide woningen. A Namen dergenen, die met het landgoed A in verband gebracht kunnen worden. (Dammas Willem Coppenzoonsz. Haastgen, wed. van Dammes (<- 1424) 1444 -> Dirk Dammesz. 1444 -> Heinrik Gerritsz. ■<- 1458 1466 -> Daniel Heinriksz. 1507 1512 -> Willem Dirksz. 1541 - 1577 -> Willem Centen 1578 1605 -> Willem Centen Maarten Maartensz. Pieter Gijsbrechtsz. van den Bosch Maarten Maartensz. en zijn erfgen. Pieter Gijsbr.z. van den Bosch ^gezamenlijk 1610 ^gezamenlijk 1610— 1627 Pieter Gijsbr.z. van den Bosch voor het geheel 16271651 -> Cornells Corn.z. van Steenvoorden 17— en zijn erfgenamen na hem f*" 1D:>0 1/uo Willem Bentinck 1706 enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 105