OVER DEN VRIJDOM VAN DE OFFICIEREN DER GENERALITEIT VAN BURGER- EN SCHUTTERSDIENSTEN Mr. T. J. NAUDIN TEN CATE de Vereeniging ter 's-Gravenhage, le In het archief Fagel berustende op het Algemeen Rijksarchief, werd mijn aandacht getrokken door een merkwaardige memorie, waarvan de inhoud op illus tratieve wijze aansluit bij eenige artikelen gedurende de laatste jaren in ons Jaarboek verschenen. De memorie handelt n.l. onder meer over een conflict tusschen z.g. officianten van de Generaliteit en het bestuur van de Hofbuurt in den Hage en de artikelen waarop ik het oog heb, zijn: „Bijdragen over het godsdienstig, zedelijk en maatschappelijk leven in Den Haag tot het einde der 16e eeuw” van Drs. N. J. Pabon in het Jaarboek van 1936 en „Over een klerkenfamilie uit de 18e eeuw” door Mr. C. F. Gülcher, Jaarboek 1941. In de hoofdstukken XIII en XIV van Drs. Pabons uitvoerige studie worden resp. de Buurten en de Inwo ners (van Den Haag) besproken; de schrijver grijpt tevens terug, al is het maar met enkele woorden, naar het zeer uitgesponnen opstel: „De ’s-Gravenhaagsche Buurten” in de Mededeelingen van beoefening der geschiedenis van deel, 1880. 7 DOOR

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 111