VAN BURGER- EN SCHUTTERSDIENSTEN 99 Zie Jaarboek 1930 bl. 26. zijn en soms dagen lang duren! De maaltijden werden aan vankelijk meestal jaarlijks gehouden, later slechts om de twee of drie jaar; het kwam voor, dat er een Oranje of een raadpensionaris aan deelnam; de hooge gasten ver broederden zich dan met hun meerendeels veel eenvou diger en medeburgers en -burgeressen. De Hofbuurt gaf hierin het goede voorbeeld, althans in later tijden, want in enkele buurten hadden de heeren-buren en de burger- buren ieder hun eigen „buurt”! Het tijdstip en de wijze van ontstaan der buurten lig gen in het duister der eeuwen verborgen, daarover zijn de schrijvers het eens. Wel blijkt uit een ordonnantie van 1571 van de Haagsche Magistraat, dat de buurten in dat jaar reeds bestonden. Het gezamenlijk begraven van een buurtgenoot, is zeker een middeleeuwsche ge woonte, zegt Dr. van Gelder en hetzelfde geldt voor de gezamenlijke maaltijden; ook hieruit kan dus blijken dat de buurten van zeer ouden datum waren. De Haagsche Magistraat, optredend als wetgevend lichaam, droeg de uitvoering van ordonnantie’s en keuren veelal op aan de „buren”, in het bijzonder op het gebied van het onder houd der stad. De rol die de „buurten” eeuwenlang in het gemeenteleven hebben gespeeld is dan ook een be langrijke geweest en het doet merkwaardig aan, dat Mr. A. G. A. Ridder van Rappard in den kring van de Ver- eeniging ter beoefening der geschiedenis van Den Haag daarop eigenlijk voor het eerst serieus de aandacht ves tigt.1) De buurten bezaten meestal statuten, vastgelegd in z.g. buurtbrieven, waarvan de oudstbekende, die voor de „Hoochstrate”, is gedagteekend 1 Februari 1617. Van zelfsprekend behoefden de buurtbrieven de goedkeuring

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 113