VRIJDOM VAN OFFICIEREN GENERALITEIT 100 van de Haagsche Magistraat om verbindende kracht te verkrijgen ten opzichte van de buren en soms zelfs te genover derden; zij werden onderteekend door de be treffende buren, waaronder in de Hofbuurt vermaarde Oranje’s en andere aanzienlijke personen voorkomen, als mede hooge functionarissen als Johan de Witt naast een voudige ambtenaren en burgers. Een bewijs te meer, dat een zekere verlichtheid in de onderlinge verhoudingen in deze landen vanouds heeft geheerscht. Aan het hoofd der buurten stond een bestuur bestaan de uit een deken of president en hoofdmannen en een secretaris of griffier. In de Hofbuurt alweer, lieten onze Oranjevorsten zich ook in dit opzicht niet onbetuigd en zoo hebben de stadhouders Willem III, Willem IV en Willem V het dekenschap bekleed, zij het ook in den zin van eere-voorzitter (opperdeken). De buurtbesturen werden meestal gekozen door de bijeengeroepen buren. Tot de voornaamste taak der besturen behoorde het doen onderhouden van de keuren, ordonnantiën en reglemen ten van de Magistraat door de buurt en het bijleggen van geschillen tusschen buurtleden; door het opleggen van boeten konden deken en hoofdmannen hun gezag kracht bijzetten. Dit kwam tevens ten goede aan de bus- sen of kassen der buurtvereenigingen, wier inhoud bo vendien werd vermeerderd door verplichte en vrijwillige bijdragen; tot de verplichte bijdragen behooren de be dragen, die men moest betalen bij het komen wonen in de buurt en het weer verlaten ervan, bij koop en verkoop van huizen, bij huwelijken, geboorten, enz. De finesses van al deze dingen kan men vinden in het artikel voor komende in de „Mededeelingen enz.” van 1880. De uit gaven betroffen hoofdzakelijk de bijeenkomsten en maal tijden, het begraven van de overleden buren en het schoonhouden van de straten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 114