VAN BURGER- EN SCHUTTERSDIENSTEN 105 1) Een ducaton had ongeveer een waarde van f. 3.15. 2) Door vocht is een gat in het papier ontstaan, zoodat een woord van drie letters ontbreekt. Waarschijnlijk stond er: soo. 3) De Gecommitteerde Raden waren, zooals de meeste lezers wel zullen weten, een permanente commissie uit de Staten, belast met het dagelijksch bestuur der provincie. van de Hofbuurt, op wien eenige ambtenaren van de griffie der Staten-Generaal een beroep deden, aangezien zij zich in hun vrijheden bedreigd gevoelden door het bestuur van de Hofbuurt. Hier volgen thans de aangekondigde „exempelen”, die aan duidelijkheid niets te wenschen laten. Den 31. Maart 1678 klaagden de Klerken van de Heeren Haar Hoog Mogende Griffiers, dat van een van hun Gerrit van Adrichem’ genaamt, door Officieren van de Burgerije was afgeëischt een somma van f. 103: ter saake quasi, dat gem: Adrichem die somma verbeurt zoude hebben over boetens, omdat hij sijne Schutters plicht niet had waargenomen, zijnde hij Adrichem ge- noodsaakt geweest agtien Ducatons1) en vier Schellin gen te betalen, om gedreigd geweld voor te komen, en versogten gem. Klerken daar tegens voorsieninge .2) door restitutie van het betaalde voor het tegenwoordige, als door bevrijding van moeilijkheid voorhettoekomende. Haar Hoog Mogende hebben daar op, „in agting geno men hebbende, dat voornoemde Klerken door solemnee- len Eede aan Haar Hoog Mogende en 's Lands dienst waren verplicht en verbonden, en dat sij sonder derselver toestemminge en goedvinden haar in niemand anders dienst, wie het ook zoude mogen zijn, vermochten te ver binden, de Heeren Gecommitteerde Raaden 3) van Hol land en Westfriesland versogt, omtrent de Magistraat van ’s Gravenhage ten spoedigsten sodanige ordre te willen stellen, en die voorsieninge doen, dat de voors-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 119