I VRIJDOM VAN OFFICIEREN GENERALITEIT 106 Jovis den 19. Julij 1742. Is ter Vergaderinge geleesen de Requeste van Willem van Dijk en Cornelis van Canegies, houdende dat sij supplianten zedert den tijt van agt en dertig en drie en dertig jaaren respective de eere hadden te fungeeren als clercquen ter Griffie van haar Hoog Mogende. Dat de supplianten gedurende dien tijt hadden ge woond gehad in differente buurten, alhier in den Hage, x) Sinds 1637 werden de resoluties der Staten-Generaal uitge geven bij wijze van extract uit het register, waarin zij geboekt waren en onderteekend door den griffier. zeghde afgeperste penningen aan den voornoemde Adri- chem weeder gegeven, het gedreigde geweld gestuit, en sijlieden van alle verdere moeijelijkheid in het toekomen de bevrijd mogten worden.” Den 10. October 1695 versogten de Onder-Klerken ter Griffie van Haar Hoog Mogende, dat de bovenge melde Resolutie van den 31 Maart 1678 ten opsigte der Schutterlijke diensten, ook tot hun geëxtendeert mogte worden en hebben Haar Hoog Mogende daar op weder om de Heeren Gecommitteerde Raaden versogt bij de Magistraat van den Hage sodanige voorsieningen te doen, dat de Supplianten van het doen van Burgerlijke diensten geëximeert mogten blijven. Den 30. November 1719 versogten de Onder-Klerken voornoemt wederom gelijke voorsieninge, om bevrijd te worden van Kerkelijke diensten, waar op als doen eene gelijke Resolutie is gevolgt. Het laatste voorbeeld is een volledige copie van de betreffende resolutie, aan het hoofd aldus beschreven: Extract uijt het Register der Resolutien t) van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Ne derlanden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 120