107 VAN BURGER- EN SCHUTTERSDIENSTEN 1) D.w.z. onze diplomatieke vertegenwoordigers bij de vreemde Hoven. en wel nu zedert den tijt van sestien en agt jaeren res pective in de Hoffbuurte; dat aan de supplianten in alle deselve buurten nooijt was gevergt geworden te assistee- ren bij het dragen der Lijken die uijt deselve buurten ter aarde bestelt wierden; dat ook sulx, soo veel de sup plianten onderreght waren, niet gevergt wierd aan eenige bedienden van haar Hoog Mog: Griffie, off aan bedien den van de Secretarije en Finantie, off andere Collegien van de Heeren Staten van Holland, ofte de Heeren der- selver Gecommitteerde Raden; dat desniettemin op den 10. julij deses jaars de knegt van de Hofbuurt, uijt naam van Deeken en Hoofdluijden van deselve buurt, de sup plianten was komen requireren tot het helpen dragen van seeker Lijk, het welk 's anderen daags ter aarde gebragt stond te worden; dat de supplianten sig daar van hadden geëxcuseert uijt hoofde van de besetheid in hunne func tie, voornamentlijk daar de Begrafenissen gedaan wor den, dikmaals heel buijten den Hage en wel op tijden en uuren dat der supplianten attachement en presentie aan en in haar Hoog. Mog. Griffie (één woord onleesbaar) wierd vereischt; soo om te bedienen de Leeden van haar Hoog Mog. Vergaderinge, van stukken, die deselve illico en prompt komen te requireeren, als te besorgen de stuk ken, brieven en depeches aan haar Hoog Mogende Mi nisters buijten 's Lands1); dat aan de supplianten dese vergingh des te onredelijker was voorgekomen, daar het aan de supplianten kennelijk was, dat het in de voor noemde buurte niet ontbrak aan stoffe van andere or dentelijke luyden, die sig gaarne lieten emploijeeren tot het dragen der Lijken, en het genieten der voordeelen daartoe staande.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 121