VRIJDOM VAN OFFICIEREN GENERALITEIT 108 1) Zie voor de drukkersfamilie der Scheltussen: De voorge schiedenis van de „Algemeene Landsdrukkerij” van Dr. M. Schneider. 2) Authorisatie van den Hove van Holland op den eersten Deur waarder om de onwillige buren te mogen executeren, voor soo verre Edelen of Suppoosten zijn, van 30 Sept. 1729. Dat de supplianten vervolgens al het zelve wijdlopig mondelinge hadden gedemonstreert, aan drie van de hoofdluijden van de voornoemde buurten, den Deeken absent zijnde, hetwelk ook van die influentie was ge weest, dat twee van deselve hoofdluyden sig geneegen hadden getoont, provisioneel te supersedeeren met de invorderinge van een pretense boete van vier Schellingen, door de supplianten quasi wegens hun agterblijven van de begraafnis verbeurt; dog dat de drukker Isaacq Schel- tus 1als hoofdman van de buurt de reedelijkheid, soo het scheen, min plaats geevende, onversettelijk hadde gepersisteert, de supplianten te willen constringeren. en ter zaeke voornoemd door een formeele executie te doen vervolgen, gelijk dan de supplianten tot hun uijterste be- vreemdinge, een en andermaal door den eersten Deur waarder van den Hove van Holland2) waren aange sproken, en eijndelijk schriftelijk gesommeert tot het be talen van een boete van vier en twintig Stuijvers, ter saake van hun agterblijven van de voornoemde begraaf nis, alsmede van de kosten van executie, met bedreiginge van bij faute van dien voort te sullen procedeeren; ver- soekende de supplianten derhalven, dat, gelijk haar Hoog Mogende bij derselver Resolutie van den 31e Maart 1678, 10e October 1695 en 30e November 1719. bij de Heeren Gecommitteerde Raden van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland wel hebben qelieven te intercedeeren, ten eijnde de clercquen ter Griffie van haar Hoog Mogende bevrijd zouden blijven van alle bur- gerlijcke en Kerkelijke functien en bedieningen, haar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 122