VAN BURGER- EN SCHUTTERSDIENSTEN 109 D.w.z. te doen uitgeven zonder de resumptie, die in de vol gende vergadering placht plaats te vinden, af te wachten. 2) Dit is de paraaf van den president van de week, Johan Ser- vaas baron de Milan Visconti tot Nyveld, heer van Veldhuyzen, die zitting had in de Staten-Generaal wegens de geëligeerden van Utrecht. Hoog Mog: insgelijks gemelde Heeren Gecommitteerde Raden gelieven te versoeken zodanige ordre te stellen, en die voorsieninge te doen, dat de supplianten mogen zijn en blijven geëxcuseert van het assisteren van be- graefnisssen, off het helpen dragen van Lijken, en ver volgens aan Deeken en hoofdluijden van de Hofbuurte te gelasten, de Supplianten soo voor het gepasseerde, als toekomende deswegens te laten buijten verdere moeje- nisse. Ende dat haar Hoog Mog: de Resolutie hierop te neemen gelieven te doen depescheeren sonder Resumtie1 ter oorsacke van de precipitantie, waarmeede de Deur waarder dreigt de voorschreve Executie te dirigeeren. Waarop gedelibereert zijnde is goedgevonden en ver staan mits deesen te versoeken de Heeren Gedeputeerden van de Provintie van Holland en Westfriesland, om in den haaren te weege te brengen, dat de Supplianten be vrijd mogen werden en blijven van de voorschreve moeije- lijkheeden, die strijdig zijn met het oude gebruijk, en tegens de voorgemelde haar Hoog Mogende Resolutien. (geparapheert): Milan Visconti2) (Lager stont): Accordeert met 't Voorz. Register (getekent): F. Fagel Alleen het laatste exempel dus betreft de „buurten" en wel in het bijzonder de Hofbuurt. Om bij het eind te beginnen, het stuk was onderteekend door niemand min der dan Francois Fagel, den belangrijksten griffier uit het geslacht der Fagels, die het volledige griffierschap

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 123