VRIJDOM VAN OFFICIEREN GENERALITEIT 110 1690 tot 1744, doch reeds in 1685 mede- zijn vader, Hendrik Fagel, was geworden. het invloedrijke ambt waar in een belang- van onze historie, periode waarin de Re- een krachtig woord meesprak in de Euro- bekleedde van griffier van Francois nam rijke periode publiek nog peesche politiek. Als eerste griffier, was hij, evenals zijn vader, belast, met de behandeling der buitenlandsche zaken; neemt men hierbij in aanmerking den invloed, dien de griffiers door hun kennis en hun dikwijls zeer lang aanblijven op de Staten-Generaal uitoefenden, dan zal men begrijpen, dat Francois Fagel, naast den raadpensionaris, één der in vloedrijkste mannen in de Republiek was. Met den the- saurier-generaal, doorgaans minder invloedrijk, en den secretaris van den Raad van State, werden deze hooge functionarissen dan ook door de overige Europeesche Mogendheden beschouwd als de ministers der Republiek. De Fagels zijh vrijwel allen brave menschen geweest, de Nederlander op zijn best, betrouwbaar, voorzichtig, bescheiden en humaan, godsdienstig, loyaal, ook aan het huis van Oranje, werkzaam en gezegend met een tradi- tioneele begaafdheid voor het griffiersambt. Steunpila ren der Republiek, in den volsten zin van het woord, dat waren zij en vooral de zeer bekwame Francois heeft in zijn loopbaan, een groote reputatie dragende als Neder- landsch minister, den roem der Republiek nog zeer lang hoog gehouden, temidden van een steeds meer tanende glorie, een gevolg vooral van de groote verzwakking on zer machtsmiddelen, de historische fout van ons dierbare vaderland. Francois Fagel, over wiens persoon de algemeene rijksarchivaris Mr. Bylsma in begin 1940 voor „die Haghe” een belangwekkende causerie heeft gehouden, werd dan ook genoemd „the wisest man of Europe” en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 124