VAN BURGER- EN SCHUTTERSDIENSTEN 111 1) Francois Fagel en zijn opvolger Hendrik Fagel zijn tezamen juist honderd jaren griffier der St.-Gen. geweest, n.l. de eerste 54 jaar lang en Hendrik 46 jaar! de juris- de ambte- men zal zich nog herinneren de eenvoudige vroomheid van dezen hooggeplaatsten man, die uit Mr. Bylsma’s voordracht sprak. Deze karakteristieken houden echter tevens een zekere begrenzing in van Francois' gaven, een begrenzing die in meerdere mate nog geldt voor alle andere griffiers der Staten-Generaal uit de familie Fagel. Want waren zij niet wat te braaf voor deze booze we reld? En van een al te groote voorzichtigheid? Het waren geen spontane, stuwende figuren; men voelt weinig-ini tiatief uit de nagelaten brieven en papieren; vooral bij Hendrik Fagel, den langdurigen opvolger van Fran cois,1) is dit het geval. Wel echter een veelzijdige be langstelling in toestanden en mogelijkheden de Repu bliek betreffende, zich uitende in overzichten, rapporten, memories enz. enz., welke de Fagel’s zich lieten voorleg gen. Hoe het ook zij, deze eigenschappen maakte hen uitstekend geschikt voor een langdurig schitteren op het tweede plan, waar grootere figuren er vermoedelijk reeds eerder den brui aan gegeven zouden hebben. De resolutie van 19 Juli 1742 doet ons blijken, dat iemand als Francois Fagel zich nu en dan ook met min der belangrijke zaken dan de hooge Europeesche politiek moest bezig houden! Nadere verduidelijking van den in houd der resolutie is onnoodig; men zou er slechts op kunnen wijzen, hoe hoogst ernstig dergelijke tamelijk on dergeschikte geschilpunten blijkbaar over en weer werden opgevat en hoe men elkaar daarbij dwars zat. De lezer zal begrepen hebben, dat de bewuste memorie niet zonder reden een opsomming geeft van prudentie” op het stuk der vrijstellingen van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 125