VAN BURGER- EN SCHUTTERSDIENSTEN 113 1) Zie De voorgeschiedenis van de „Algemeene Landsdrukkerij”. 2) Omdat Scheltus evenals de klerken van de griffie een eed aan de Staten-Generaal had afgelegd, n.l. als landsdrukker, meende hij vrijstelling van de bekleeding van een kerkelijke functie te kun nen verkrijgen, doch H.H.M. beschouwden hem als een particulier. 8 De kern van de memorie draait dus slechts om een voornemen van het bestuur van de Hofbuurt te eeniger tijd inbreuk te maken op de aloude vrijheden der gene- raliteitsklerken! Hieruit blijkt een keer te meer hoe actief de suppoosten voor hun rechten opkwamen. Dat de ,,le- Aan eenige Officianten van de Generaliteit, thans in de HofBuurte wonende, is ter ooren gekomen, dat Cor nells Boucquet en Frederik Scheurleer, als Burger Hoofd- luyden en de Leverancier Jacob Scheltus,1) als Secre taris van gemelde Buurte van sig hebben gegeven voor nemens te zijn gemelde Officianten, wanneer eenig Lijk gedragen zal moeten worden, te zullen doen requireren, om daar bij op hun beurt quasi te adsisteren; hoe seer deselve, en voor al de Drukker Scheltus, van bovenge melde Haar Hoog Mogende Resolution geinformeert zijn en de laatstgemelde daar en boven van deselve Reso lutie in den jaare 1730 den 19 Julij bij eene Requeste2) aan Haar Hoog Mogende met opsigt tot sigh selfs ge bruik heeft tragten te maaken, dog sonder succes, omdat hij wierd geconsidereert als een Leverancier, waar toe die Resolution geen Relatie hebben. mogten worden en blijven van de voorszeghde moeije- lijkheeden, strijdig met het oude gebruik en tegen Haar Hoog Mogende Resolution. Hier van was het gevolg, dat de geëntameerde Executie ten eersten wierd gestuyt, en dat de voornoemde personen niet meer zijn lastig gevallen geworden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 127