D. S. VAN ZUIDEN 3 dens speurzin verdeeld over tal van periodieken. Men vindt er eenige in ons Jaarboek 1911, 1916, 1931 en de reeds vermelde in 1932 en 1933. Voorts is er een merk waardige reeks van korte medische sprokkelingen te vin den in de jaargangen 1914 1919 van het Ned. Tijd schrift voor Geneeskunde. Aanteekeningen over kunste naars en kunstwerken verschenen in Oud-Holland 1912, ’13, ’15. ’16, ’17, ’20, ’25 en 41. Het zou te ver voeren om hier van dezen nuttigen bijen-arbeid een volledig overzicht te geven; men kan het vinden in een kleinen catalogus: „Een aantal publi caties van D. S. van Zuiden”, uitgegeven bij zijn zestig sten verjaardag. Maar wel moet ik aanstippen, dat over vele periodieken verspreid gegevens werden gepubliceerd betrekking hebbende op de geschiedenis der Israëlieten niet alleen in Den Haag en dat daartoe ook behoo- ren een reeks van langer of korter stukken in de eerste negen jaargangen van De Vrijdagavond, Daardoor voor al heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt voor het wekken van belangstelling in Joodsche kringen voor de historie van hun gemeenten en hun geloofsgenooten. Dat Den Haag en zijn geschiedenis evenzeer steeds- in zijn belangstelling vooraan stonden, kan blijken uit zeer veel bijdragen in Het Vaderland sedert 1910 ’s Gravenhage in Beeld 19291939, in den Haagschen Gids van V.v.V., de Scheveningsche Koerier 1939 enz. Ons vereenigingsleven leefde hij dan ook met groote toewijding mede, en niet zonder reden mochten wij hem gedurende de jaren 1933 tot 1939 tellen onder de leden van ons Bestuur, waarin hij een zeer werkzaam aandeel had, vooral door telkens nieuwe gedachten te opperen voor excursies en plannen, voor tentoonstellingen, prijs vragen enz. op het gebied van onzen historischen arbeid. Bij zijn periodiek aftreden mocht ik als voorzitter hem

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 13