VAN HAAGSCHE POSTWAGENS IN DE XVIIe EN XVIIIe EEUW Navolgende studie omtrent ordening van het reizigers verkeer tusschen Den Haag en omliggende plaatsen is gegroeid uit het verlangen, mij een beeld te vormen van ontstaan, uitvoering en te niet gaan van den geoctroyeer- den postwagendienst op Amsterdam (1660-1801). Die onderneming had n.l. een accoord betreffende het ver voer van brieven met een der oude Haagsche postkan toren, en, na 1752, met de Statenposterij. Reden waarom ik er meer van wilde weten dan te vinden is in de ar tikelen van de heeren Van Biema en Bouricius in de Jaarboekjes van „Die Haghe” van 1907, resp. 1909 en enkele andere publicatiën. De vele belangwekkende bijzonderheden rakende het reizigersverkeer uit en naar 's Gravenhage, ook met an dere wagens dan de evenvermelde, welke mij in het ge meentearchief alhier onder de oogen kwamen, wekten de lust op, daaraan meer bekendheid te geven. Zulks te meer, omdat het aangetroffene vaak op gelukkige wijze kon worden aangevuld, zoowel door uitvoerige inlich tingen, verstrekt door den heer gemeentearchivaris van Amsterdam, als door gegevens uit Leiden, welwillend DOOR Mr. W. J. M. BENSCHOP

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 130