D. S. VAN ZUIDEN 4 daarvoor den welgemeenden dank zijner medeleden open lijk betuigen. Onder zijn verdiensten voor de kennis en waardeering onzer historie moet ik voorts zeker een ruime plaats geven aan het aandeel, dat hij had in het stand komen van het Rijks Historisch Filmarchief, op zijn initiatief 18 October 1919 gesticht. De ontwikkeling dezer instel ling en het rijke materiaal aan historische films, dat door haar, eerst als particuliere instelling, daarna als onder deel van het Algemeen Rijksarchief, is bijeengebracht, is voor een zéér groot deel aan zijn werk- en werf-kracht te danken. Trouwens waar hij bezig was of waarvoor hij zich inspande, steeds deed hij dit met volledige toewijding, oprechtheid en trouw. Als wij ons medelid D. S. van Zuiden dan ook met erkentelijkheid gedenken, dan zien wij in hem niet een historicus van diepe gedachten, wijde perspectieven of grootsche samenvattingen, hij zelf dacht er geen oogenblik aan naar een dergelijke reputatie te streven maar een van die nuttige werkers, welke de kleine steentjes aandragen zonder welke geen huis kan worden gebouwd of bewoonbaar gemaakt, en die dit deed met een nimmer aflatende toewijding en een onbezweken hulpvaardigheid. Trouw tot in het geringste. In den historischen doodenakker bij het begin van den Scheveningschen weg heeft hij, vroeger dan verwacht mocht worden, maar niet te vroeg om voor veel leed en zorgen bewaard te zijn, een rust gevonden, welke hij vol komen verdiende.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 14