SIMON DE BRIENNE JHR. DR. D. P. M. GRASWINCKEL DOOR Den 19den Maart 1707 overleed Simon de Brienne in zijn woning aan den Langen Vijverberg in den Haag. Vier dagen later werd hij in den avond met eenige statie begraven in de Groote Kerk. Achter de lijkkoets reden 10 volgkoetsen, waarin de 22 genoodigden, die op de „leescedulle” voor de teraardebestelling vermeld stonden, hadden plaats genomen. Zestien dragers brachten de kist grafwaarts, begeleid volgens de gewoonte dier dagen door dertig flambouwdragers. Na afloop van de plechtigheid begaven de genoodig den zich naar het sterfhuis, waar een begrafenismaal plaats vond, blijkens de nog heden ten dage bewaarde nota’s rijkelijk besproeid met rooden en witten wijn; daar gingen van hand tot hand de rouwgedichten, waar mede eenige gelegenheidspoeëten de nagedachtenis van den doode hadden trachten te vereeuwigen. Wan neer we nu voorts nog vernemen, dat het vermogen van den overledene, die sedert eenige jaren weduwnaar was, zonder den aftrek van lasten ruim twee ton bedroeg, is er alle reden om ons hem als een personage van eenig aanzien voor te stellen. Toch zouden we weinig van hem te weten zijn ge komen, wanneer hij niet zijn nalatenschap gesteld had

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 15