IN DE XVIIe EN XVIIIe EEUW 145 L. Adam. 10 mantelzak, koffer, volle vracht voor zitplaats besloeg, de neer te tellen 1 1) Gem. Archief 's-Gravenhage. Db. 75 II. 2) Zie de indertijd populaire opéra comique van 3) Vreemd, dat niets bepaald wordt over een draaibare vooras. Deze kwam in de 18e eeuw in Duitschland in gebruik. enz. die een een persoon had Ampliatie der Ordonnantie in 1786. Tot zoover het nieuwe reglement. Het voldeed blijk baar niet geheel, want in 1786 „amplieerden” de magi straten het. De voorschriften werden strenger. Voortaan moesten de wagens twee maal per jaar geïnspecteerd worden door deskundigen, waartoe HH. Burgemeeste- ren twee „neuteraale” personen zouden aanwijzen. Waarschijnlijk om onderonsjes tegen te gaan, zouden de Haagsche rijtuigen te Amsterdam, de Amsterdamsche in Den Haag worden onderzocht. Binnen 14 dagen moesten gebreken worden hersteld, en af gekeurde wagens worden vervangen. Anders 6 gld. boete, waarvan een derde voor de deskundigen. De boete wegens te lang over den af stand rijden werd verdubbeld. Daar de postiljons zich meermalen nalatig hadden betoond in het afgeven van brieven voor de buitenplaatsen, stelden HH. Burge- meesteren ook op dit verzuim een boete. De postiljons hadden blijkbaar nog meer op hun zon denregister. In elk geval schijnen ze niet zoo „bon et adroit” te zijn geweest als de legendarische Postiljon de Longjumeau, qui ne renversait que sur le gazon. 2) Mis schien namen zij hem alleen ten voorbeeld bij 't ver overen van de harten der dorpsschoonen. Hoe dit zij, art. 7 der ampliatie bedreigde nu dengene, die een post wagen deed omvallen èn met boete èn met ontzegging van het recht ooit weer op deze route te rijden 3).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 161