IN DE XVIIe EN XVIHe EEUW 151 halve bij besloten water, want dan reed om 1 uur’s mid dags ook een wagen. De bepalingen omtrent den dienst op Zondag, enz. zijn nagenoeg als van ouds. De vracht is weer iets hooger, n.l. 4 gld. 18 st. voor de vier binnenplaatsen en 4 gld. 16 st. voor de twee voorin. Het bedrag van het „passage-geld', ad 8 st. en 6 duiten, wordt voor 't eerst genoemd. Vermoedelijk had de remissie door Holland niet meer plaats en moest Van Lennep die heffing weer op de reizigers verhalen. Dat maakte de rit dan echter niet onbelangrijk duurder. Ook de prijzen voor het vervoer naar tusschengelegen plaat sen zijn hooger. B.v. van 't Gravenhage naar Den Deyij kostte nu 15 st.; naar Lisse 2 gld. 10 st.; naar Haarlem 3 gld. 16 st. Van Amsterdam naar Hillegom 2 gld. 4 st.; naar Haarlem 1 gld. 8 st. Geen woord meer over brievenvervoer. Evenmin iets over hazen, kabeljauw en mutsendoozen Teeken des tijds? Te Amsterdam hield de onderneming nu kantoor bij de Wed. Te Herkel, in de Driekoningenstraat, „daar de Postwagen uithangt”; men reed af van het Heeren-Loge- ment op den Haarlemmerdijk. Te ’s Gravenhage bevond zich het kantoor bij de weduwe Spoorman, in het Voor hout, bij het Tournooiveld. Daar reed ook de postwagen af. Nadere inlichtingen verschafte desgewenscht de bur ger Kuster, in de Hooge Nieuwstraat. Dit alles wekt den indruk, dat de zaak weer op pooten stond. Maar zoo was het niet. De burger Van Lennep mocht een ferm ondernemer zijn, die naast zijn eigen belangen, ook naar het oordeel van een Comité van Algemeen Welzijn, dat algemeen welzijn bevorderde, hij stamde uit een geslacht van ci-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 168