x) SIMON DE BRIENNE 7 Nass. Domeinarchief, No. 602, fol. 102 vo. het arrondissement Seine et Marne, ten Noordwesten van Provins en ongeveer 60 km ten Oosten van Parijs gelegen. Hij had oorspronkelijk tot den Roomsch-Katho- lieken godsdienst behoord, maar later was hij tot het Protestantsche geloof overgegaan. Hij was niet om re denen van geloofsvervolging uit Frankrijk vertrokken, want ten tijde van de herroeping van het édict van Nantes woonde hij reeds gedurende vele jaren in Hol land. Uit de verklaringen, welke eenige inwoners van Pro vins ,,op verdoemenisse van haare sielen en het deel twelk sij int paradijs vermeenen te hebben” in het jaar 1707 afleggen, blijkt, dat hij twee broeders had, Thomas en Simon Veillaume geheeten, terwijl hij zelf genoemd wordt Simon Veillaume de Brienne. Voor de raden des Konings, notarissen bij het Chatelet te Parijs, verklaart voorts de ruim 83-jarige Pierre Boyer, heer van Beau lieu, dat Simon Veillaume, in Holland bijgenaamd De Brienne, reeds vóór het jaar 1669 met Prins Robert bedoeld is de zoon van den keurvorst-paltsgraaf Frede- rik, die o.a. in 1666 en 1673 als bevelhebber der En- gelsche vloot met De Ruyter slaags raakte - naar Engeland was vertrokken. Vóórdien had hij behoord tot het huis van H.K.H. madame de Montpensier, dochter van Gaston van Frankrijk, die hem altijd had geproté geerd en slechts noode van hem afstand had gedaan als dienaar ten behoeve van den Prins van Oranje. Inderdaad verschijnt De Brienne in 1669 op het Haag- sche tooneel; den 28sten Maart van dat jaar wordt hij in de plaats van Joris Jonston op een tractement van 300 guldens ’s jaars benoemd tot kamerdienaar van Prins Willem III x). Hoewel hij spoedig promotie maakt en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 17