IN DE XVIIe EN XVIIIe EEUW 153 x) Dagverhaal der Handelingen van het Verteg. Lichaam, enz. 2) Gem. Arch. A’dam, Not. Nw. Sted. Bestuur, 7 October 1799. beweerde voorts, dat die z.g.n. postwagens van Van Lennep maar gewone huurrijtuigen waren, die niet eens onder politietoezicht stonden. Ofschoon de afgevaardig de Couperus een beroep deed op het algemeen belang bij een onbelemmerd rijden van die wagens, stemde de meerderheid met Van Hall, zoodat het verzoek werd ge weigerd i). In Mei 1799 herhaalde Van Lennep zijn ver zoek. Wederom werd het van de hand gewezen. Tot de teleurstellende beslising had ook bijgedragen de om standigheid, dat het eigenlijk ging om de uitlegging van een gewestelijk reglement van 16 Februari 1795, Tijdens de bewogen herfstmaanden van 1799 geraakte de onderneming in de knel, doordat, ten behoeve van de Fransche en Bataafsche troepen, in ruime mate requisi- tie plaats greep van hooi en stroo. Ditmaal ondersteunde Amsterdam een verzoek van Van Lennep aan den Agent van Oorlog, betreffende vrijstelling van beslaglegging voor de fourage, die zijn postpaarden noodig hadden. Ook in de stukken te dezer zake vindt men weer be toogd, dat ,,er de reizigers in het algemeen ten uitersten aan gelegen ligt” de bedoelde postwagens in stand te houden en dat het dus noodig is den directeur het ver krijgen van fourage voor de paarden te faciliteeren 2). Van Lennep geeft het in Febr. 1800 op. Heropening door een ander. Juni 1800. Maar in het begin van 1800 gaf Van Lennep den strijd op. Den 28sten Februari werd de dienst voorloopig gestaakt en op 1 Maart verkocht hij het posthuis te Heemstede, met 35 paarden en al wat voor den dienst

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 170