..Provisioneele staking In Juni 1800 van den dienst’’. 12 April 1801. In Juni 1800 was het bedrijf dan weer in exploitatie. Doch reeds den 4den April 1801 adverteerde de nieuwe ondernemer, dat de wagens na den 12den dier maand niet meer zouden vertrekken, zij ’t provisioneel, en „blijvende niettemin de afgehuurde Postwagens voor 4 en 6 Personen, Postchaisen, Couriers of Expressen en voorspan provisioneel op den ouden voet.” Als adres van de Kantoren geeft hij nu op: te Amsterdam bij C. Geut, in de Beurssteeg; te 's-Gravenhage bij B. de Baas, in 't Heeren Logement 1). Ook dit is interessant. Immers we vernemen hieruit, dat de onderneming zich niet alleen bezig hield met ver voer van reizigers, hetzij per afgehuurde, hetzij per openbare, op gezette tijdstippen rijdende wagen, doch tevens met het overbrengen van spoedberichten en het leveren van voorspannen aan personen, die met eigen koets reisden. Dat Van Lennep expressen overbracht, weet men al uit zijn request aan Amsterdam, hiervoren vermeld. Mocht hij dat? Het zal in elk geval met leede oogen zijn aangezien door de gewone koetsiers. En als mede door de ambtenaren van het postkantoor, want die plachten van ouds aardige bijverdiensten te maken door het bezorgen van estafetten of expresrijders. Dit nu even daargelaten, zij vastgesteld, dat van de nu welhaast 140 jaar oude onderneming het hoofdbe standdeel was opgehevenNu ja, provisioneel. Mais il n’y a que le provisoire qui dure! En ik vrees, dat dit ook hier van toepassing is geweest. 155 IN DE XVHe EN XVIIIe EEUW 1) Nu Hotel Paulez. (Dit artikel werd geschreven vóór 3 Maart 1945.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 172