HAAGSCHE WATER VER VERSCHING KONING LODEWIJK NAPOLEON H. BONDER De allereerste bijdrage waarmede het Haagsch Jaar boekje in 1889 de serie begint, handelt over de Haagsche Waterverversching van de hand van J. v. d. Vegt. De schrijver haalt hierin verschillende plannen aan uit vroe gere tijden, doch de plannen van den Inspecteur-Gene- raal J. Blanken Jzn., de hoogste autoriteit in den lande op waterstaatkundig gebied worden niet vermeld. Dit zal zijn oorzaak vinden niet hierin, dat zij minder be langrijk waren, doch uit onbekendheid, daar deze plan nen niet in druk zijn verschenen. Ook bij latere schrij vers over dit onderwerp wordt daarvan geen melding gemaakt, hoewel deze plannen het nog wel tot een Koninklijke goedkeuring hebben gebracht. Koning Lodewijk Napoleon toch had in November 1807 aan den Directeur Generaal van den Waterstaat A. Twent van Raaphorst opgedragen middelen te be ramen om het vuile water uit de Haagsche grachten en vijvers te spuien en daarin versch water te doen stroomen. Deze gaf daarop 1 Dec. 1807 aan Blanken op dracht tot het vervaardigen van een „ontwerp om Den EN DE DOOR

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 185