Haag Haag van onzuiver water te bevrijden en alle de voor- deelen te doen genieten, die door gestadige strooming van zuiver duin- of rivierwater aldaar verkregen kunnen worden” t). Met behulp van zijn zoon J. Ant. Blanken die daarvoor allerlei metingen verrichte, maakte hij in korten tijd een ontwerp gereed voorzien van twee kaarten van Den Haag en omgeving tot voorbij Leiden, dat hierna vrijwel in zijn geheel volgt: „De voorgestelde zaak die voor de welvaart en het aanzien van eene der voortreffelijkste plaatsen des Rijks, van onbereekenbaar groot aanbelang is, heeft meer dan een eeuw het voorwerp geweest van onderzoek en de verschillende ontwerpen, van vele waterbouw- en andere kundigen, die van meer dan eene halve eeuw voorhan den zijn, doen bij de oppervlakkige lectuur van dezelven het denkbeeld ontstaan, dat zij niet anders verkregen zou kunnen worden, dan door omslagtige werktuiglijke middelen, die, hoe kostbaar in uitvoering en onderhou ding zij weezen mogten, nog zeer gebrekkig in hare uitwerkzelen zouden moeten zijn. „Dan het bepaalde onderzoek volgens den voormelden last heeft mij integendeel overtuigd, dat het oogmerk, noch moeijelijk, noch twijfelachtig, volkomen te bereiken is, zooals ik zal trachten aan te toonen. I. „Men heeft tevoren de zaak, over het algemeen be schouwd, en de bekende middelen voorgesteld, om hoofd zakelijk, alléén des zomers te werken, tot het verdrijven KONING LODEWIJK NAPOLEON EN DE 168 1) Aanwezig in het Gemeentearchief te 's Gravenhage Dh 77, alsmede in de Collectie J. Blanken J.zn op het Alg. Rijksarchief, terwijl een kaart is te vinden in Dh. 77 en een andere A.R.A. Kaart No. 4567.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 186