HAAGSCHE WATERSCHEIDING 177 Ten tweeden het maken van zes keer-of wacht-deuren, als een op elk der navolgende plaatsen, namentlijk: op het west einde van de Prince- en het zuid einde van de Brouwers-Pavilloens-grachten; idem in het Spui, tusschen het Leijdsche-veer, en de Amunitie gracht, vervolgens op het buiten einde van de Nieuwe-haven, en op het oost- einde van de Heeren gracht, bij de Letters a, b, c, d, e en f, Zie de Kaart No. II, welke wacht-deuren van wederzijde water keerende, en naar welgevallen geopend en geslooten kunnende worden, bijzonderlijk geschikt zijn, om de grachten van den Haag, voor het te »hooge winter-water te bevrijden, en de doorstrooming van het zelven te bestuuren. Hierbij bepalen zich de middelen, die, mijns inziens, nodig zijn, om allezints voldoende winter stroming van zuiver water door den Haag te verkrijgen, ten einde ook in de herfst en winter maanden, hare grachten van de onzuivere stoffen te bevrijden, en aanhoudend door de zelve zuivere duin of Maas wateren te doen vlieten: mits gaders om voor te komen, dat de lage gedeeltens van veele voorname huizen, niet meerder onder water ge raken. Want de voorgestelde vier schut-verlaten, en twee deuren buiten den Haag bij de Letters A, B, C, D, E en E2 zie de kaart No I, en die in de buiten grachten van de voormelde plaats, zie de Kaart No. II bij de Letters A2 en B2, met de twee wacht-deuren voor de Prince en Heere-grachten, bij a en f, beletten de weg- strooming van het zuivere duin water, uit den voor- gestelden Haagschen boezem, naar het Lage gedeelte van Delfland: en omgekeerd, dat van elders de meerge melde grachten door geen onzuiver water, zelfs niet door de opmaling, en daar meede vergezeld gaande roering van het groot aantal water-molens, kan worden besmet, 12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 196