nodig meerder duimen hoger kan bevinden: welke stroo- ming sneller zal worden, naar mate Delflands boezem, onder het maal-peil afloopt1) Deeze winter-strooming kan naar omstandigheeden op verschillende wijze worden bestuurd. Ten eersten: Indien alle de wacht-deuren voor de ge- noemende grachten geslooten blijven, en de Princegracht, met het Spui, alléén geopend worden, zal het water uit den Haagschen boezem, door de eerstgemelde gracht, onder de Groenmarkt in de Luthersche Burgwal, en Pa- villoens gracht, vervolgens door de Antony Burgwal, en Lange Gracht, en langs de Veer kaaijen, door het Spui afstroomen: welke strooming gelijktijdig zal plaats heb ben, door de buiten grachten van de bezuidenhoutsche brug af aan, langs de boschkant, ’t Smitswater, de Hooy kaaij, en Noord en West-cingel grachten, tot aan den in gang van de Prince gracht, om dat aldaar in het gestelde geval de eenige opening is, door welke het hoogere boe- zem-water van den Haag, naar Delflandsch sluizen, kan weg loopen. Ten tweeden: wanneer alle de wacht-deuren voor de 188 KONING LODEWIJK NAPOLEON EN DE naar de Oranje Sluis en door de hooge heul. x) Van den 6 Dec. 1807 tot den 30 Maart 1808 dus gedurende omtrent vier maanden, heb ik 's morgens ten 8, 's middags ten 12, en ’s namiddags ten 4 uuren, de hoogten van Delflands boezem binnen de grachten van den Haag nauwkeurig doen waarnemen en aantekenen, waaruit blijkt: dat gedurende voormelde tijd, de hoogste stand van Delflands boezem is geweest 9 duim boven peil, en de laagste stand 13 duim onder peil, en dat er zonder strooming, in de genoemde grachten, dagelijks rijzing en daling van het water in dezelve plaats heeft. Waaruit volgt: dat het water in den voorgestelden Haagsche boezem opgesloten wordende en énig en alléén door den Haag moetende aflopen, er gestadige, en dikwerf zeer snelle strooming, door dezelver grachten zal plaats hebben, zoo als ik veelmalen dezen winter heb waargenomen, dat thans het geval is, door de nieuwe vaart, door Zwaantjes heul, door de quint heul, i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 207