KONING LODEWIJK NAPOLEON EN DE 192 zouden te weeg brengen, van het zoo veel malen bedor ven, en onzuiver Schiewater, het welk anders van de Schiedamsche zijde, naar Delft en den Haag werd voort- gedreeven. Tot dus verre heeft men de grachten van den Haag beschouwd, zonder in het bijzonder te spreeken van de Hofvijver, die, wel is waar, door de beschreevene alge- meene spuijing en strooming, de invloed van het zuiver water zouden genieten, doch omtrent dewelk noch dient gezegd te worden, dat zij tegenwoordig geene gemeen schap heeft met Delflandsch boezem-water, dan door de zeer onzuivere wegen, en naauwe kanalen, langs de hof gebouwen, aan de oost zijde onder door de brug bij de Grenadiers wacht, langs het huis van Prins Maurits; en aan de west-zijde langs de voormalige Prinsen woning, de brug voor de zoogenaamde Stadhouders poort; en voorts onder door de Kapels brug, in het Spui. De vijver heeft in hare noord west hoek gemeenschap met de beek, door middel van een riool wijd 3 voet 9 duimen, waardoor zij, met eenig zuiver water aangevuld zou kunnen worden, indien de zuivere duinwateren, in haren loop, door den Haag niet ten eenen male wierden vervuild. De Beek is eene kleine waterleiding, die uit de polder Zegbroek, en de duinen van achter Zorgvliet, afstroomt, langs Buitenrust en aldaar bij het Tolhek dwars door de Scheveningsche weg geleid, aan de oost-zijde van den zelven zagt heen vliet, tot aan denoord-cingel-grachtvan den Haag, bij de Scheveningsche brug: hier stort haar water in eenen duiker, die onder den bodem van de ge noemde gracht heen gaat, en weder uitkomt, in een riool of gemetzelde waterleiding, wijd 4 a 5 voeten, die meren deels langs de voorkant der huizen, van het Noordeinde in den Haag voortloopt, onder de Hoogstraat, en het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 211