Delfland en het gemeentebestuur, dat een speciale deskundige had dusdanige sterke strooming. speciale Conferentie plaats waar de „voorgestelde mid delen” over het algemeen de volle instemming vonden. Wel maakten die besturen bezwaren: o.a. Delfland vreesde moeilijkheden met de Oranjesluizen enz. Rijn land wenschte „alle die verderflijke stoffen uit Den Haag niet te ontvangen”; voor deze aangelegenheid aangesteld, verwachtte een dat de kaaimuren en de gevels der huizen langs de grachten er nadeelige gevolgen van zouden ondervinden. Die bezwaren waren echter van weinig invloed en beletten niet, dat de Directeur-Generaal aan Blanken opdroeg met inachtneming van die adviezen om het eerste gedeelte van het generale ontwerp tot de dadelijke uitvoering te ontwikkelen en voor te stellen, te weten: a. het graven van twee derivatiekanalen van naar Rijnland; b. hét bouwen van twee schutsluizen op dezelve ka nalen in de waterkeering tusschen gemelde Heemraad schappen of de zoogenaamde Zijde; c. een derde schutsluis in de buitencingelgracht van Den Haag onder de Uileboomen ten Noord-noord- oosten van de Nieuwe Haven. Ter voldoening van dien last had Blanken een spe ciale kaart tot de derivatiekanalen doen opmeten door de landmeters E. Stoelendrajer en J. Ant. Blanken1). Aan de hand van die kaart geeft Blanken een nadere verklaring nopens die werken. I. Het kanaal langs de Zijlwetering te beginnen aan de Waalsdorpsche laan uit de grachten van Duin- digt in vier perceelen. KONING LODEW1JK NAPOLEON EN DE 196 l) Niet teruggevonden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 215