18000.— 2400.— de drie hoofdsluizen met hare vaste bruggen, zonder schutkolken en daarmede verbondene enkelvoudige sluit- 24000.— tot een totaal bedrag van 2000.- 46400.— Dit ontwerp werd op 3 Dec. 1808 bij den Directeur- Generaal ingezonden, die het le plan vrijwel onge wijzigd overnam. Het werk werd in zijn geheel begroot op 41.139,10. Aldus werd het den Koning op 22 December 1808 aangeboden en reeds op 20 Januari 1809 (No. 1volgde het Koninklijk decreet, waarbij het plan volledig werd geapprobeerd. Nu zal de lezer natuurlijk denken, dat ook de uit voering der werken spoedig zal zijn gevolgd: Zoover is het echter niet gekomen. Koning Lodewijk, die in Utrecht resideerde en daar geen last van de Haagsche lucht had, trok reeds bij zijn decisie dd. 2 Febr. 1809 N 6 het bovengenoemd decreet weder in „a cause des deuren per stuk ad 8000.— samen b. De verbinding der schutkolken en sluit- deuren met de hoofdsluis ad 6000.— per sluis samen c. Het stellen van balans gebinten tot val bruggen over deze sluizen ad 800.per stuk samen d. Het bouwen van een sluiswachtershuis bij de sluis van de Zijlwetering Samen Aldus zijn vier verschillende begroetingen verkregen: I. tot een totaal bedrag van 39.139,10. II43.579,10. III61.539,10. IV65.979,10 Alsmede eenige memorieposten. KONING LODEWIJK NAPOLEON EN DE 198 a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 217