SIMON DE BRIENNE 12 Hij was 30 April 1674 als precepteur van de pages benoemd; Nass. Domeinarchief No. 602, fol. 153 vo. 2) De echtgenoote van Hendrik van Nassau, heer van Ouwer- kerk, die den Prins op vele veldtochten vergezelde; zij heette Isa bella van Aerssen van Sommelsdijk en woonde aan de tegenwoor dige Prinsessegracht. hebben, maar, gelukkig voor hem, afliep met hechtenis van eenige dagen in de kastellenij van het Hof van Hol land. Ziehier wat er geschiedde. Den lOden October 1678 vervoegde zich ten huize van .Philippe de Marti- nière, gouverneur van de pages van den Prins 1een gewezen knecht van De Brienne, die den gouverneur verzocht bij de vrouwe van Ouwerkerk2) te willen komen. Martinière, die, zooals hiervoor is medegedeeld, aan het hoofd van het departement der pages stond, waar onder ook de „camerlingen" behoorden, was bezig met de instructie der pages, doch hij beëindigde zijn lessen en spoedde zich het was tien uur in den morgen naar het aangegeven adres. Gekomen aan het einde van den Kneuterdijk, ter hoogte van de Hooge Nieuwstraat, zag hij De Brienne, die stond te praten met den aldaar woonachtigen advocaat Pothoff, en we laten Mar tinière zelf aan het woord „dicht bij sijnde of alreyts voorbij doen ick den handt aen den hoedt hadde om haere alle beyde te groeten, schudde Brienne sijne mantel aff van een schouder en begost mij te chargeren met een affgrijselijcke getael van stockslaegen met den groetenis van Bougre, waer over ick seer perplex en duyselende sijnde, viel terstont neder op den grondt en niet tegen- staende d’onophoudelijck stockslaegen stingh ick weder op ende willen naer Brienne’s rapier grijpen, maer 't mislukt mij ende al duyselende wilde ick nae de mijne tasten maer ’t was aen mijn zijde met stockenslaegen in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 22