202 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE ’s-Gravenhage 500.000. Herinneringsboek samenge steld naar aanleiding van het bereiken van het half mil- lioen ingezetenen der Gemeente ’s-Gravenhage. Onder redactie van H. Bonsma. c. Personen. Van twee Oranje-prinsessen (Prinses Marianne en Prinses Louise) en twee Zweedsche prinsen in de vorige eeuw door E. v. Beusekom. Historia I 161 167. J. W. Albarda. Een waardig gedenkboek (n. a. v. zijn 25-jarig Kamerlidmaatschap) door J. van Gelderen. Soc. en democr. I 6971. Dr. W. Babinski, Poolsch gezant in Nederland door C. v. Lancker-v. Dommelen. Op de Hoogte 319—324. Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn. Feestrede ter ge legenheid van zijn 25-jarig voorzitterschap van de Cen trale Vereeniging voor Openbare Leeszalen en Biblio theken door H. E. Greve. Bibliotheekleven 17—26. Menno ter Braak door G. van Eckeren. Gr. Ned. 1 398—403. Menno ter Braak (naar aanleiding van H. Marsman, Menno ter Braak) door J. van Heugten. Boekenschouw 33, 1—5. Nederland lacht door Ch. A. Cocheret. Een ge schreven causerie over F. Buziau. Herinneringsalbum Zijne Excellentie Dr. H. Colijn. 1869'22 Juni—1939 door Mary Pos. Ridder zonder vrees of blaam, een groote verjaarspartij met genoodigde en ongenoodigde gasten ter eerevanden 70-jarigen Hendrikus Colijn aangeboden door Benjamin Cooper.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1944 | | pagina 221